Informacje ogólne

Organizacja odpowiedzialna:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

Adres siedziby:
ul. Wincentego Pola 16 | 44-100 Gliwice | Polska

Osoby kontaktowe:

Beata Krawczyk | +48 32 339 31 46 | ketgate@gapr.pl
Aneta Aleksander | +48 32 339 31 61 | ketgate@gapr.pl

Obszar usług:

Województwo Śląskie/Polska

Dostępność dla klientów:

Od poniedziałku do piątku, 8:00-16:00.

Języki:

Polski, angielski

KETGATE Point Personel

Doradca biznesowy Beata Krawczyk pracuje w GAPR, jako kierownik projektu i kierownik finansowy od 2017 r. Ukończyła inżynierię środowiska na Politechnice Śląskiej. W poprzednich pracach zajmował się zagadnieniami i projektami związanymi z technologią wodno-kanalizacyjną, biotechnologią, górnictwem, ochroną środowiska i rewitalizacją. Zarządza projektem, którego celem jest zapewnienie lepszego dostępu MŚP z sektora medycznego do usług oferowanych w żywych laboratoriach. Zajmuje się również wspieraniem MŚP w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej.
Zastępca doradcy biznesowego Aneta Aleksander posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, dziedziny nauk o zarządzaniu na Politechnice Śląskiej. Od 2013 roku pracuje w GAPR Ltd. w ramach Enterprise Europe Network jako starszy konsultant. Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu audytów w przedsiębiorstwach w ramach IMP3rove – uznanego przez Komisję Europejską i Europejski Komitet Normalizacyjny systemu do oceny poziomu zarządzania innowacyjnością w przedsiębiorstwie.
Pozostali pracownicy Aleksandra Szczerbak-Ruta pracuje w GAPR Sp. z o.o. w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii jako Kierownik Projektów międzynarodowych od 2015 roku. Absolwentka ekonomii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jako Kierownik Projektu KETGATE posiada szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji i obsługi Punktów dostępowych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu i wdrażaniu międzynarodowych projektów, organizacji warsztatów, seminariów, konferencji i wydarzeń brokerskich.

Alicja Michalik jest absolwentką Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. W GAPR Sp. z o.o. koordynuje działania w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Procesu Odkrywania Przedsiębiorczości, współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w celu poprawy zarządzania rozwojem naukowym i technologicznym regionu. Realizuje również wsparcie przedsiębiorczości i innowacji w zakresie produktów i urządzeń medycznych oraz tworzenie warunków do efektywnej komercjalizacji wyników badań naukowych uczelni wyższych i ośrodków badawczo-rozwojowych w ramach Klastra MedSilesia.

Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. (GAPR)

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. (GAPR) jest regionalną instytucją wspierającą biznes, posiadającą doświadczenie w doradztwie dla rozwijających się branż, współpracy międzyklastrowej i tworzeniu sieci kontaktów. GAPR jest zaangażowana w grupy robocze dotyczące krajowych inteligentnych specjalizacji. Pełni rolę centrum innowacji akredytowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz jest członkiem Krajowej Sieci Innowacji.

GAPR zarządza Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii wspierając MŚP m.in. w opracowywaniu strategii, wdrażaniu technik wydajności, zarządzaniu innowacjami, tworzeniu partnerstw technologicznych. GAPR oferuje usługi pośrednictwa technologicznego mające na celu poprawę efektywności transferu technologii i komercjalizacji wyników badań.

GAPR zarządza jednym z regionalnych obserwatoriów branżowych w ramach Regionalnej Sieci Obserwatoriów Inteligentnych Specjalizacji w regionie Górnego Śląska. Obserwatorium branżowe koncentruje się na technologiach medycznych i umożliwia szybki i łatwy dostęp do wiedzy specjalistycznej w strategicznym obszarze technologii.

Ekosystem

Województwo Śląskie od dawna postrzegane jest jako region o ogromnym potencjale innowacyjnym. Duża liczba instytucji akademickich oraz bogate zaplecze przemysłowe tworzą dobre warunki do tworzenia i dyfuzji innowacji. W ostatnich latach, wraz ze stopniowym finansowaniem procesów restrukturyzacji przemysłu ciężkiego i przekształcaniem w trybie organizacji usług publicznych, w regionie pojawiły się społeczności innowacyjne – które, korzystając z dotychczasowych doświadczeń lub pozycji rynkowej, dynamicznie zaczęły zajmować pozycję w porozumieniach krajowych lub międzynarodowych. Związane są one zarówno z tradycyjnymi gałęziami przemysłu, takimi jak górnictwo, energetyka czy hutnictwo, jak i chemia, ochrona środowiska, produkcja motoryzacyjna, logistyka i medycyna. Region Górnego Śląska jest regionem o wysokiej gęstości zaludnienia. Mocne strony regionu to np. współpraca Innowacyjnych MŚP, eksport wysoko i średnio zaawansowanych technologii oraz innowacje marketingowe i organizacyjne. GAPR ściśle współpracuje z 14 instytutcjami badawczo-rozwojowymi na Górnym Śląsku.

Dodatkowe usługi

Oprócz pakietu usług KETGATE, punkt dostępowy działający w GAPR Sp. z o.o. oferuje wsparcie w ramach usług Enterprise Europe Network: analizę zarządzania innowacyjnością w przedsiębiorstwach, usługi doradcze i szkoleniowe, wsparcie w zakresie transferu technologii, w tym audyty technologiczne, wymianę ofert technologicznych, pomoc w znalezieniu partnerów technologicznych oraz kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi z zagranicy, wsparcie w poszukiwaniu międzynarodowych partnerów biznesowych, technologicznych i naukowych. Unikalna wartość i możliwości Enterprise Europe Network wynika z bliskiej współpracy centrów, która polega na wymianie potrzebnych informacji biznesowych lub technologicznych.

Od początku swojej działalności Agencja koncentruje się na wspieraniu i zwiększaniu aktywności na rynku pracy, zarządzaniu 2 Inkubatorami Przedsiębiorczości, poszerzaniu oferty szkoleń i doradztwa zawodowego, świadczeniu usług doradczych, poradnictwa zawodowego i psychologicznego oraz wspieraniu finansowo start-up’ów i MŚP.

Podstawową działalnością Agencji jest świadczenie szerokiego zakresu wsparcia i usług dedykowanych przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom.

Oferujemy:
> Szkolenia, seminaria i warsztaty
> Doradztwo biznesowe, m.in. w zakresie rewitalizacji, produkcji i zaopatrzenia w energię
> Audyty energetyczne, wspólne zakupy energii elektrycznej
> Kompleksowe wsparcie w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw, w tym funduszy krajowych i unijnych.
> Wsparcie finansowe poprzez Fundusz Pożyczkowy Agencji, będący alternatywnym wsparciem finansowym dla MŚP
> Wsparcie w znalezieniu międzynarodowych partnerów zarówno z sektora biznesu, jak i nauki
> Współpraca z szerokim gronem partnerów z sektora medycznego, współdziałających w ramach Klastra MedSilesia.